Jordmaterial

Jordmaterialet består av löst stenmaterial som avlagrats på berggrunden. Kornstorleken och sorteringen varierar beroende på avlagringsförhållandena och uppkomstsättet. Med jordmaterial avses i detta sammanhang sorterade sand- och grusavlagringar.

Användning

De huvudsakliga användningsobjekten för stenmaterialen kan grovt indelas i vägbygge, vars andel är cirka 50 procent, asfalt (10 procent), betongprodukter (10 procent) samt husbyggnad (15 procent). I vårt land används årligen drygt 100 miljoner ton stenmaterial (grus, sand, bergskross och sprängsten). För användaren uppgår det ekonomiska värdet av produktionen av stenmaterial idag till cirka 500 miljoner euro årligen, och branschen sysselsätter totalt cirka 3 000 personer.

Reserver och placering

Sand- och grusreserverna i Finland har fördelats relativt jämnt över hela landet. Konsumtionen av jordmaterial har ändå koncentrerats till tillväxtcentra. Utnyttjandet av jordmaterialen i åsar och israndsbildningar begränsas av skydd och annan markanvändning. Ofta är de kvalitetsmässigt bästa jordmaterialställena också viktiga grundvattenområden. Inom de stora konsumtionsområdena råder det i praktiken brist på högklassigt jordmaterial, och därför har transportsträckorna ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv blivit alltför långa.

Sedan 1970-talet har grus- och sandreserverna ovanom grundvattenytan kartlagts av GTK i samarbete med bland annat väg- och vattenbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och betydande aktörer inom de ekonomiska regionerna. Vid övergången till 2000-talet inleddes inom GTK:s jordmaterialforskning ett nytt projekt på de marknadsområden som är mest centrala för stenmaterialförsörjningen inom reservområdena. I projektet övergick man från uppskattningar av materialmängderna till mer objektspecifika inventeringar. Uppgifterna om begränsningarna, materialmängderna, materialkvaliteten samt om faktorer som innebär olägenheter för eller begränsar användningen inom grus- och sandområdena har införts i GTK:s rikstäckande register över jordmaterial (bild 1).

Grusreserver i Finland
Bild 1. Öppna
Täktmängder (på finska)
Bild 2. Öppna

I slutet av år 2007 fanns det mer än 4 800 giltiga tillstånd för grus- och sandtäkt i Finland. Källa: SYKE

Kitti: Bokföringstjänst för stenmaterial

Bokföringstjänsten för stenmaterial är en kartservice som upprätthålls av GTK och som har bildats genom en sammanslagning av uppgifterna om tillstånd och uppföljning i enlighet med marktäktslagen och uppgifterna i GTK:s register över jordmaterial. Tjänsten ger information om återstående stenmaterial. I tjänsten har man dessutom inkluderat bland annat miljöförvaltningens information om grundvattenområdena och material om naturskydd, Lantmäteriverkets baskartmaterial samt förvaltningsgränser.

Geologiska forskningscentralen, miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Nylands miljöcentral, Västra Finlands miljöcentral, Hyvinge stad och INFRA r.f. har deltagit i utvecklandet av bokföringstjänsten. Tjänsten är avsedd för alla som är intresserade av stenmaterial, och de huvudsakliga användarna är bland annat aktörer och företag inom stenmaterialbranschen, vägförvaltningen och VR, byggmaterialindustrin, markägare, tillstånds- och miljömyndigheterna samt planeringsbyråer.

Till kartservicen Kitti

Produktionsområden

Totalt finns det drygt 400 företag inom stenmaterialbranschen (inkluderar också bergsmaterial), men de tio största företagen svarade för cirka 75 procent av den totala produktionen inom branschen. Utifrån både omsättningen och produktions- och personalmängderna är stenmaterialbranschen det klart största området inom gruvindustrin i Finland. De viktigaste produktionsområdena presenteras på bild 2

Aktuella teman

  • Päijät-Hämeen POSKI (POSKI i Päijänne-Tavastland, på finska)
  • POSKI i Kajanaland
  • Inom kartläggningen av jordarter på havsbottnen utreds också grusreserverna
  • Grustäkt under grundvattenytansoranotto

     

 
 

 
 

Informationskällor på andra ställen:

  Infra Ry (på finska)
  Kiviteollisuusliitto (på finska)